ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันสุนทรภู่
ห้องโสตทัศนศึกษา / ตามวรรณคดี กลุ่มสาระภาษาไทย
16 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันไหว้ครู
อาคารอเนกประสงค์ / เเต่งชุดนักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
16 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียน 1/2557
เปิดภาคเรียน 1/2557
31 มี.ค. 57 มอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
12 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบ 2/2556
10 มี.ค. 57 ปิดภาคเรียนที่ 2/2556
03 มี.ค. 57 ถึง 04 มี.ค. 57 สอบปลายภาค 2/2556
สอบปลายภาค 2/2556
06 ก.พ. 57 ถึง 07 ก.พ. 57 นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ยื่นคำร้อง ขอมีสิทธิสอบ
นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ยื่นคำร้อง ขอมีสิทธิสอบ
นักเรียน
05 ก.พ. 57 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
กลุ่มบริหารวิชาการ
03 ก.พ. 57 ถึง 04 ก.พ. 57 ครูประจำวิชาส่งเวลาเรียน ไม่ถึง 80%
ครูประจำวิชาส่งเวลาเรียน ไม่ถึง 80%
ครูประจำวิชา
15 ธ.ค. 56 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง(จำปาหล่อพิทยาคม)ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำเงินที่ได้ไปสร้างรั้วโรงเรียน
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง(จำปาหล่อพิทยาคม)ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำเงินที่ได้ไปสร้างรั้วโรงเรียนในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยกำหนดเป็นกองผ้าป่ากองละ๒,๕๕๖บาท หรือถ้ามีความประสงค์จะจองรั้วโรงเรียนช่องละ๑,๒๕๐๐บาท ท่านสามารถแจ้งรายชื่อผู้บริจาคได้ที่โรงเรียนหรือคณะครูได้ ขอขอบคุณมา ณ. โอกาสนี้
08 พ.ย. 56 ถึง 11 พ.ย. 56 การมอบเกียรติบัตรการแข่งข้นทักษะงานศิลปหัตกรรมนัดเรียนครั้งที่ 63 สพม.5 จังหวัดอ่างทอง
การมอบเกียรติบัตรการแข่งข้นทักษะงานศิลปหัตกรรมนัดเรียนครั้งที่ 63 สพม.5 จังหวัดอ่างทอง วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน  2556
23 ต.ค. 56 ถึง 25 ต.ค. 56 ลูกเสีอ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง เข้าค่ายพักแรม ณ.ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วันที่ ๒๓-๒๕ตุลาคม 2556ลูกเสีอ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองนำโดยท่านผู้อำนวยการมยุรีย์  แพร่หลาย เข้าค่ายพักแรม ณ.ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เครืองแบบลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
21 ต.ค. 56 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
27 ก.ย. 56 ถึง 20 ต.ค. 56 กำหนดปิดเรียนภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง กำหนดปิดเรียนภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันพฤหัสฯที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
08 เม.ย. 56 การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2556
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556 คณะครูโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองเข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2556 ณ. ห้องประชุมคำภู โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
29 มี.ค. 56 พิธีแจกประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศก์ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง นำโดย ผอ.ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย จัดพิธีแจกประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศก์ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
25 มี.ค. 56 การประชุมปฏิบัติการเรื่อง "สถานศึกษาพอเพียงและการเรียนรู้สู่อาเซียน"
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 คณะครูโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเรื่อง "สถานศึกษาพอเพียงและการเรียนรู้สู่อาเซียน" ณ. ห้องประชุมศรีโสภา โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
01 มี.ค. 56 เปิดรั้วโรงเรียน (Open House)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มีนาาคม พ.ศ. ๒๕๕๖นางมยุรีย์  แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองนำนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ใเขตพื้นที่
26 ก.พ. 56 การประเมิน MOU
การประเมิน MOUโดยคณะผู้ประเมินตามบันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ กับ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
11 ก.พ. 56 ถึง 13 ก.พ. 56 ลูกเสีอ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง เข้าค่ายพักแรม ณ.ค่ายลูกเสือแคมป์ป่าสัก
วันที่ 11-13กุมภาพันธ์ 2556ลูกเสีอ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  และลูกเสือวิสามัญโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง เข้าค่ายพักแรม ณ.ค่ายลูกเสือแคมป์ป่าสัก อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
09 ก.พ. 56 ถึง 10 ก.พ. 56 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สอบ O-net
วันที่9-10 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สอบ O-net ณ สนามสอบกลางโรงเรียนสตรีอ่างทอง
02 ก.พ. 56 ถึง 03 ก.พ. 56 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-net
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบ O-net ณ สนามสอบกลางโรงเรียนสตรีอ่างทอง
29 ม.ค. 56 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง ในวันที่ 29มกราคม พ.ศง 2556
27 ม.ค. 56 การประชุมสัมนาทางวิชาการ
วันอาทิตย์ที่ 27มกราคม  พ.ศ. 2556 คณะครูโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองเข้าร่วมการประชุมสัมนาทางวิชาการ "การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซี่ยนและมาตรฐานสากล " ณ. ห้องประชุมสังเวียน พัฒนมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง
24 ม.ค. 56 ถึง 28 ม.ค. 56 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ในวันพฤหัสฯที่ 24วันศุกร์ที่ 25และวันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556
ชาวโยธินบูรณะ อ่างทองเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม โดยนายประเสริฐ อรุณรัตน์  นายวิเชียร ขันธ์ทอง และนายธนชัย กำเนิดกลาง ในวันพฤหัสฯที่ 24วันศุกร์ที่ 25และวันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556
07 ม.ค. 56 ถึง 09 ม.ค. 56 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2555
นักเรียนทุกชั้นของโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ณ.สนามสอบโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง ในวันจันทร์ที่ 7และวันอังคารที่ 8และวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 255ุ6
27 ธ.ค. 55 ถึง 28 ธ.ค. 55 นิทรรศการวิชาการ "การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชันสานฝัน 3H สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5"
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ "การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชันสานฝัน 3H สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5" ณ.โรงเรียนสิงห์บุรี อำภอเมือง จังวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 27-28 ธันวาคม พ.ศ. 2555
27 ธ.ค. 55 สวัสดีปีใหม่2556
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2556ให้กับนักเรียนในวันพฤหัสบดี ที่ 27ธันวาคม พศ.2555นี้ ตั้งแต่เวลา9:00น. เป็นต้นไปจึงขอให้ชาวโยธินบูรณะ อ่างทอง ทุกท่านมีความสุขและมีสุขภาพข็งแรงทุกคนค่ะ
20 ธ.ค. 55 ศึกษาดูงาน
โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองศึกษานำโดย ผอ.มยุรีย์  แพร่หลาย ไดนำคณะคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียน สตรีอ่างทอง วันพฤหัสบดีที่20 ธันวาคม พ.ศ. 2555
17 ธ.ค. 55 ถึง 25 ธ.ค. 55 กิจกรรมวันคริสต์มาสแบบพอเพียง
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17ถึงวันอังคารที่25 ธันวาคม พ.ศ.2555กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสแบบพอเพียงให้ชาว โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง ได้ร่วมระลึกถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่เราเรียนรู้  ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสแบบพอเพียง ณ.บริเวณลานหน้าอาคารเรียน และมีการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ ลูกๆโยธินบูรณะทุกคน
16 ธ.ค. 55 วันพบผู้ปกครองนักเรียน
รงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง นำโดย ผอ.มยุรีย์  แพร่หลาย จัดวันพบผู้ปกครองนักเรียนเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมและแจ้งให้ ท่านผู้ปกครองทราบถึงความก้าวหน้าทางการศึกษาของบุตรหลานของท่านและรับเงิน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 16ธันวาคม พศ.2555นี้ ตั้งแต่เวลา9:00น. - 11:30 น.
15 ธ.ค. 55 อบรมครูภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Asean
อบรมครูภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Asean ณ. ศูนย์ประชุมมณนิพา จังหวัดลพบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555
04 ธ.ค. 55 วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
30 พ.ย. 55 ต้อนรับผอ.มยุรีย์ แพร่หลาย ที่มารับตำแหน่งผู้อำวนวยการ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
ต้อนรับผอ.มยุรีย์ แพร่หลาย ที่มารับตำแหน่งผู้อำวนวยการ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
28 พ.ย. 55 กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทง
เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555กลุ่มสาระศิลปศึกษาและกลุ่มสาระการงานอาช๊พฯโรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทง ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
11 พ.ย. 55 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษStory Telling
เด็กหญิงปนัดดา แคตระการเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษStory Tellingระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ. โรงเรียนสตรีอ่างทองเพิ่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
09 ต.ค. 55 ถึง 25 ธ.ค. 55 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555
โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองส่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ. ห้องประชุมบริษัทไทยคาร์บอนแบลค จำกัด และห้องประชุมบริษัทไทยเรยอนจำกัด โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก ADITYA BIRLA Group
23 ก.ย. 55 เชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมแสดงมุฑิตาจิต แด่ ครูเยาวมาลย์ อ่อนอิ่ม
ชาวโยธินบูรณะ อ่างทอง (จำปาหล่อพิทยาคม)ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมแสดงมุฑิตาจิต แด่ ครูเยาวมาลย์  อ่อนอิ่ม ในวันอาทิตย์ที่ 23กันยายน 2555 ณ.อาคารเนกประสงค์ ตั้งแต่เวลา 10:30 น.เป็นต้นไป
18 ก.ย. 55 ศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนโธินบูรณะ อ่างทองแสดงมุฑิตาจิต แด่ ครูเยาามาลย์ อ่อนอิ่ม
คณะศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนโธินบูรณะ อ่างทองแสดงมุฑิตาจิต  แด่  ครูเยาามาลย์ อ่อนอิ่ม ในวันที่ 18 กันยายน  พ.ศ. 2555 ณ.ห้องโสตทัศนศึกษาฯ
18 ก.ย. 55 นักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองนำเสนอผลงานการสอนให้คณะครูผู้นิเทศก์ชม
กิจกรรมนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองนำเสนอผลงานการสอนให้คณะครูผู้นิเทศก์ชมผลงานในหนึ่งภาคเรียนที่ไดฝึกสอนนักเรียน ในวันอังคารท่ี 18 กันยายน พ.ศ.2555
18 ก.ย. 55 นักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองนำเสนอผลงานการสอนให้คณะครูผู้นิเทศก์ชมผลงาน
กิจกรรมนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองนำเสนอผลงานการสอนให้คณะครูผู้นิเทศก์ชมผลงานในหนึ่งภาคเรียนที่ไดฝึกสอนนักเรียน ในวันอังคารท่ี 18 กันยายน พ.ศ.2555
18 ก.ย. 55 การประเมิน MOU ระหว่าง สพม. 5 และโรงเรียน
การประเมิน MOU ระหว่าง สพม. 5 และโรงเรียน
14 ก.ย. 55 โครงการ "เยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"
นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองร่วมด้วยนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนจำปาหล่อ "ธรรมะวิทยาทาน" และโรงเรียนวัดโพทูล เข้าร่วมอบรมโครงการ "เยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลจำปาหล่อ" นำโดยคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลป่าโมก  ในวันที่14กันยายน 2555 ณ.ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
12 ก.ย. 55 ถึง 13 ก.ย. 55 "กีฬาภายในโรงเรียน" วันที่12-13กันยายน 2555
นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองเข่าร่วมกิจกรรม "กีฬาภายในโรงเรียน" วันที่12-13กันยายน 2555 ณ.อาคารเนกประสงค์ และสนามฟุตบอลโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
29 ส.ค. 55 ถึง 30 ส.ค. 55 กีฬาภูมิปัญญาไทย เซปักตะกร้อต้านยาเสพติด" 29-30สิงหาคม 2555
นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองเข่าร่วมกิจกรรม "กีฬาภูมิปัญญาไทย เซปักตะกร้อต้านยาเสพติด" 29-30สิงหาคม 2555 ณ.อาคารเนกประสงค์ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
18 ส.ค. 55 ถึง 25 ส.ค. 55 ค่ายพลังแผ่นดินเทิดไท้องค์ราชันย์เอาชนะยาเสพติด" 18-25สิงหาคม 2555
นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองเข่าร่วมกิจกรรม "ค่ายพลังแผ่นดินเทิดไท้องค์ราชันย์เอาชนะยาเสพติด" 18-25สิงหาคม 2555 ณ.ค่ายนารายณ์  จังวัดลพบุรี
10 ส.ค. 55 พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
วันศุกร์ที่ 10สิงหาคม พ.ศ.2555 ท่านผู้อำนวยการเกรียงไกร เต่าคำ นำทีมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง ประกอบพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
31 ก.ค. 55 ถวายเทียนพรรษา ประจำปี2555
วันพุธที่31กรกฎาคม พ.ศ.2555 ท่านผู้อำนวยการเกรียงไกร เต่าคำ นำทีมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองถวายเทียนพรรษา ประจำปี2555 ณ.วัดจำปาหล่อ และวัดโพทูล
14 มิ.ย. 55 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง กำหนดให้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง กำหนดให้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555ในวันพฤหัสบดีที่  14 มิถุนายน  พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป ณ. ห้องเอนกประสงค์โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
07 มิ.ย. 55 ถึง 31 ก.ค. 55 จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมประจำปีการศึกษา 2555เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ PISA
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง กำหนดให้จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมประจำปีการศึกษา 2555เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ PISA ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  7 มิถุนายน  พ.ศ. 2555 ถึงอังคารที่31 กรกฎคม พ.ศ.2555
07 มิ.ย. 55 ถึง 28 ก.พ. 56 ติวเตรียมพร้อมเพื่อสอบO-net
กลุ่มงานบริหารวิชาการได้จัดตารางซ่อมเสริมให้นักเรียนทุกชั้นโดยเฉพาะนัก เรียนชั้น ม.3และ ม.6 ติวเตรียมพร้อมเพื่อสอบO-netโดยเพิ่มคาบเรียนคาบเรียนที่ 8 ทุกวัน
06 มิ.ย. 55 นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองเข้าร่วม" กิจกรรมเข้าค่ายบริหารจิตเจริญปัญญา"
นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองเข้าร่วม" กิจกรรมเข้าค่ายบริหารจิตเจริญปัญญา" โดยพระครูสังฆ์รักษ์สุริยนต์  กาญจนรังสี ในวันที่  6 มิถุนายน  พ.ศ. 2555 ณ. ห้องเอนกประสงค์โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
05 มิ.ย. 55 นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองเข้ารับความรู้"ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์"
นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองเข้ารับความรู้"ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์" จากเครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์ จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทอง และสำนักงานสาธารณสุขอ่างทองในวันที่  5 มิถุนายน  พ.ศ. 2555 ณ. ห้องเอนกประสงค์โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
29 พ.ค. 55 ตัวแทนครูโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองเข้าร่วม ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการมาตราฐานสากล
ตัวแทนครูโรงเรียนโยธินบูรณะ  อ่างทองนำโดย ผอ.เกรียงไกร เต่าคำและ ครูอีก 3คนเข้าร่วม ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการมาตราฐานสากล  ณ.โรงแรมลพบุรีอินน์  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 29  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
20 พ.ค. 55 วันพบผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 20พฤษภาคม พศ.2555
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จัดวันพบผู้ปกครองนักเรียนเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมและแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบถึงความก้าวหน้าทางการศึกษาของบุตรหลานของท่านและรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 20พฤษภาคม พศ.2555นี้ ตั้งแต่เวลา9:00น. - 11:30 น.
16 พ.ค. 55 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
13 พ.ค. 55 รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1  และ ม.4 ณ.ห้องเอนกประสงค์  โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองวันที่ 13 พฤษภาคม  พ.ศ.2555
30 เม.ย. 55 ถึง 03 พ.ค. 55 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน วันอังคารที่ 1 วันพุธที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
30 เม.ย. 55 ถึง 04 พ.ค. 55 รับรับสมัครนัเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
รับรับสมัครนัเรียนชั้น ม.1  และ ม.4
30 มี.ค. 55 ปัจฉิมนิเทศ 30 มีนาคม 2555
ปัจฉิมนิเทศ 30 มีนาคม 2555 ผู้อำนวยการเกรียงไกร  เต่าคำ คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ  อ่างทอง ได้เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554
ครูแต่งเครื่องแบบข้าราชการ นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียน งานบริหารวิชาการ
09 มี.ค. 55 ประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพตามนโยบายจุดเน้นของ สพม.๕
คณะครูโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองเข้าร่วม ประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพตามนโยบายจุดเน้นของ สพม.๕  ณ.หอประชุม"ร้อยตรีเผื่อน  แม่นวล สาดมูล และบุตร"  โรงเรียนอางทองปัทมโรจน์วิทยาคม วันที่ ๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
01 มี.ค. 55 ถึง 05 มี.ค. 55 กำหนดสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2554
นักเรียนทุกชั้นของโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง กำหนดสอบปลายปี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  สอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2554 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-5ณ.สนามสอบโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง ในวันพฤหัสฯที่ 1และวันศุกร์ที่2และวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555
เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
28 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง สอบ O-net
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง สอบ O-net ณ.สนามสอบโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง ในวันจนทร์ที่ 28และวันอังคารที่29กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เครื่องแบบนักเรียน สำนักทดสอบทางการศึกษา
18 ก.พ. 55 ถึง 19 ก.พ. 55 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง สอบ O-net
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง สอบ O-net ณ.สนามสอบโรงเรียนสตรีอ่างทอง
เครื่องแบบนักเรียน สำนักทดสอบทางการศึกษา
14 ก.พ. 55 โรงพยาบาลอ่างทองจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง"รักปลอดภัยถุงยางอนามัยช่วยได้"
เครืองแบบนักเรียนหรือชุดพลศึกษา โงพยาบาลอ่างทองและโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
14 ก.พ. 55 ท่านอดีตศึกษาธิการวิเชียร ชุ่มชวย และคณะจาก สพม.5 ออกมาตรวจเยี่ยมใหคำแนะนำชาวโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
วันที่14 ก.พ.2555 หน่วยงานศึกษานิเทศก์นำโดยท่านอดีตศึกษาธิการวิเชียร  ชุ่มชวย และคณะจาก สพม.5 ออกมาตรวจเยี่ยมใหคำแนะนำชาวโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
10 ก.พ. 55 ถึง 16 ก.พ. 55 นักเรียนชั้นม.6 เข้าร่วมติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบO-netประจำปีการศึกษา2554
นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองเข้าร่วมติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบO-netประจำปีการศึกษา2554 ณ.โรงเรียนสตรีอ่างทอง
เครื่องแบบนักเรียน สพม5 โรงเรียนสตรีอ่างทอง และ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
02 ก.พ. 55 ถึง 04 ก.พ. 55 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
2-4 ก.พ.2555โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน
24 ม.ค. 55 กิจกรรมธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางปูชนียาจารย์ เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
วันอังคารที่24มกราคม พ.ศ.2555อดีตท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ปาลิดา  กุลรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการเกรียงไกร  เต่าคำ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ  อ่างทอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางปูชนียาจารย์ เพื่อฟื้นฟูจิตใจ  สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน 2-25 มกราคม พ.ศ.2555 ณ. จังหวัดปทุมธานี
เครื่องแบบนักเรียน ครูใส่เสื้อสีขาว
17 ม.ค. 55 วันอังคารที่ 17 มกราคมพ.ศ. 2555คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง นำโดยท่านผู้อำนวยการเกรียงไกร เต่าคำ ได้เดินทางไปศึกษานอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้จากภายนอกโรงเรียน ณ. จังหว
วันอังคารที่ 17 มกราคมพ.ศ. 2555คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง นำโดยท่านผู้อำนวยการเกรียงไกร  เต่าคำ  ได้เดินทางไปศึกษานอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้จากภายนอกโรงเรียน ณ. จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ 5:30น. ถึง 18:30 น.
12 ม.ค. 55 ถึง 13 ม.ค. 55 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่2
นักเรียนที่เรียนหลักสูตร 2551 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2(ชั้นม.1,ม.2,ม.4,ม.5,ม.6)
เครื่องแบบนักรียน งานบริหารวิชาการ
07 ม.ค. 55 กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนอาเซียน
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2555 กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนอาเซียนให้กับชาวโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง  ขอให้ชาวโรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองมีความสุขและได้รับประโยชน์ ให้มากที่สุด นะจ๊ะ
07 ม.ค. 55 มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(Mercy Center)ที่นำถุงยังชีพ และเงินจำนวนหนึ่งมาบริจาคเพื่อช่วยฟื้นฟูห
ขอแสดงความขอบคุณ (พี่เล็ก) คุณนงลักษณ์  ภู่ระหงษ์ที่นำทีมมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(Mercy Center)ที่นำถุงยังชีพ และเงินจำนวนหนึ่งมาบริจาคเพื่อช่วยฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้กับลูกๆโยธินบูรณะ อ่างทอง ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2555
30 ธ.ค. 54 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2555ให้กับนักเรียนในวันศุกร์ที่ 30ธันวาคม พศ.2554นี้
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2555ให้กับนักเรียนในวันศุกร์ที่ 30ธันวาคม พศ.2554นี้ ตั้งแต่เวลา9:00น. เป็นต้นไปจึงขอให้ชาวโยธินบูรณะ อ่างทอง ทุกท่านมีความสุขและมีสุขภาพข็งแรงทุกคนค่ะ
แต่งกายฟรีสไตล์
24 ธ.ค. 54 วันพบผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จัดวันพบผู้ปกครองนักเรียนเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมและแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบถึงความก้าวหน้าทางการศึกษาของบุตรหลานของท่านในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พศ.2554
24 ธ.ค. 54 วันคริสต์มาสแบบพอเพียง
วันที่24 ธันวาคม พ.ศ.2554กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสแบบพอเพียงให้ชาวโรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง ได้ร่วมระลึกถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่เราเรียนรู้  ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสแบบพอเพียง ณ.บริเวณลานหน้าอาคารเรียน
ชุดกิจกรรมพลศึกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
20 ธ.ค. 54 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสแบบพอเพียงแข่งทักษะภาษาอังกฤษEnglish Singing Contest
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2554กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสแบบพอเพียงให้ชาวโรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง ได้ร่วมระลึกถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่เราเรียนรู้  ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม แข่งทักษะภาษาอังกฤษEnglish  Singing Contestช่วงพักกลางวัน 
19 ธ.ค. 54 2554กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสแบบพอเพียงแข่งทักษะภาษาอังกฤษStory Telling
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2554กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสแบบพอเพียงให้ชาวโรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง ได้ร่วมระลึกถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่เราเรียนรู้  ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม แข่งทักษะภาษาอังกฤษStory  Telling ช่วงพักกลางวัน 
15 ธ.ค. 54 แข่งทักษะภาษาอังกฤษScrabble
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2554กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสแบบพอเพียงให้ชาวโรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง ได้ร่วมระลึกถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่เราเรียนรู้  ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม แข่งทักษะภาษาอังกฤษScrabbleช่วงพักกลางวัน  ผลการแข่งขันระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย  รางวัลที่1 ได้แก่นางสาวรัชนี  อ้นชัยยะ และนางสาวทัศนีย์  คันธมาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รางวัลที่2 ได้แก่สุวดี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รางวัลที่3 ได้แก่นางสาวสุมณฑา จำรูญพันธ์ และนายเสกสรร 
สังข์ทับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ผลการแข่งขันระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลที่1ได้แก่เด็กหญิงรวิวรรณ  กระจ่างวรรณและ เด็กหญิงชลดา  ทองบู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลที่2 ได้แก่เด็กหญิงกัญญารัตน์  และเด็กหญิงสุนิสา  สังข์ทับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รางวัลที่3 ได้แก่เด็กหญิงกัญญารัตน์ กิมะวาหะ และเด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน ค่ะ
14 ธ.ค. 54 แข่งขันทักษะ Picture Dictation
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2554ลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสแบบพอเพียงให้ชาวโรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง ได้ร่วมระลึกถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่เราเรียนรู้  ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม แข่งทักษะภาษาอังกฤษPicture  Dictationในช่วงพักกลางวัน  ผลการแข่งขันระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย  รางวัลที่1 ได้แก่นางสาวรุ่งนภา  แก้วเหง้าศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รางวัลที่2 ได้แก่นายอธิวัฒน์  เหมือนจิตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รางวัลที่3 ได้แก่นางสาวเจนจิรา  ชื่นหัดไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ผลการแข่งขันระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลที่1 ได้แก่เด็กชายสุเมธ  เปียงอ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รางวัลที่2 ได้แก่เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แก้วเหง้าศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รางวัลที่3 ได้แก่เด็กหญิงบุษยา  สุขเกษม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน ค่ะ
10 ธ.ค. 54 กิจกรรมโครงการหมอและยาเพื่อชีวิต
ตามที่สมาคมโปคาดี้35 (Polcady) โดยพลตำรวจโทเฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน  นายกสมาคม  คณะกรรมการศิษย์เก่าสวนกุหลาบ95 กลุ่ม AN ร่วมกับสถานตำรวจภูธรพื้นที่ รวมตลอดทั้งหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และผู้สนับสนุนหลัก ดร.นิกร  หงษ์ศรีสุข จากบริษัทเจมส์แกลอรีฯจำกัด  ไดร่วมสนันสนุนเพ่ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการหมอและยาเพื่อชีวิตขึ้น  ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ. โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง  ตั้งแต่เวลา 9:00-18:00 น.จึงขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วกิจกรรมในครั้งนี้
ชุดพลศึกษาของโรงเรียนฯ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองและสมาคมโปคาดี้35 (Polcady)
04 ธ.ค. 54 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์นำตัวแทนนักเรียนฯเข้าร่วมแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์นำตัวแทนนักเรียนฯเข้าร่วมแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ณโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นที่ 2 เด็กหญิงชลดา  ทองบู่ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นที่ 3 นางสาวรัชนี  อ้นชัยยะ  ผลการแข่งขันผลงานผ่านการแข่งขันทั้งสองคน  ขอแสดงความยินดีด้วยคะ

03 ธ.ค. 54 แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นที่ ๒ และ ๓ เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศในวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ. โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
เครื่องแบบนักเรียน
02 ธ.ค. 54 พิธีถวายพระพรชัยฯเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554นายเกรียงไกร  เต่าคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองนำนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองทำพิธีถวายพระพรชัยฯเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 7 รอบ 84  พรรษา
เครื่องแบบนักเรียน ครูใส่เสื้อตราสัญญลักษณ์ฯ
25 พ.ย. 54 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554นายเกรียงไกร  เต่าคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองนำลูกเสือ-เนตรนารีทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" พระองค์ทรงตั้งกองลูกเสือ  ทรงประกาศใช้ พระราชบัญญัติประถมศึกษา วันี้จึงประกาศให้เป็น"วันประถมศึกษาแห่งชาติ"ด้วย
เครื่องแบบลลูกเสื-เนตรนารี โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 พ.ย. 54 นายเกรียงไกร เต่าคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554นายเกรียงไกร  เต่าคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนผู้ประสบภัย
โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง กลุ่มบริหารงานวิชาการ
15 พ.ย. 54 โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 หลังจากได้เลื่อนกำหนดการเปิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงเลื่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จากวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นวันแรก
โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง กลุ่มบริหารงานวิชาการ
21 ก.ย. 54 ถึง 23 ก.ย. 54 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
08 ก.ค. 54 ถึง 10 ก.ค. 54 กิจกรรมอิ่มบุญ๙๙๙วัด
กิจกรรมอิ่มบุญ๙๙๙วัด
วัดป่าโมกวรวิหาร สพม 5 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
25 มิ.ย. 54 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ๘กลุ่มสาระ
กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ๘กลุ่มสาระ
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง แต่งชุดกีฬาประจำโรงเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ
22 มิ.ย. 54 ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาฯ
นักเรียนชั้นม.๕ จำนวน ๓ คนเข้าร่วมโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เครื่องแบบนักเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
21 มิ.ย. 54 กิจกรรมพระธรรมทูตสัญจร

นักเรียนทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมพระธรรมทูตสัญจร แสดงปาฐกถาธรรม

“การรักษาศิล๕”
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง เครื่องแบบนักเรียน พระธรรมทูตสัญจร
17 มิ.ย. 54 ถึง 27 มิ.ย. 54 การอบรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาสภาพแวดล้อม
นักเรียนชั้นม. ๕ เข้ารับการอบรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาสภาพแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ใส่เสื้อแบบฟอร์มอุตสาหกรรมและการพัฒนาสภาพแวดล้อม อุตสาหกรรมและการพัฒนาสภาพแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
16 มิ.ย. 54 กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554
นักเรียนทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง แต่งเครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
15 มิ.ย. 54 ถึง 18 มิ.ย. 54 ค่ายการฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

นักเรียนชั้นม.๔ เข้าค่ายการฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ณ.อำเภอ

แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ชุดเครื่องแบบนักเรียน อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
19 ก.พ. 54 ถึง 20 ม.ค. 54 สอบโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สอบโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีอ่างทอง  ครูสุรางค์  เครือเมฆ  เป็นผู้ดูแลและเป็นกรรมการคุมสอบ
เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
02 ก.พ. 54 สอบโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอบโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มสอบเวลา 08.30 -12.00 น
เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ

วันพุธที่31กรกฎาคม พ.ศ.2555 ท่านผู้อำนวยการเกรียงไกร เต่าคำ นำทีมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองถวายเทียนพรรษา ประจำปี2555 ณ.วัดจำปาหล่อ และวัดโพทูล