ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย
ผู้อำนวนการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อ
จุฬาลงกรณ์
ธรรมศาสตร์
มหิดล
ศิลปากร
ศรีนครินทรวิโรฒ
อื่น ๆ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/12/2010
ปรับปรุง 24/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 533173
Page Views 774564
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และรักษ์ความเป็นไทย
พันธกิจที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน และใช้สื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3  พัฒนาระบบการบริหาร  และการจัดการศึกษาให้เป็นระบบการบริหารการจัดการที่ดีให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วม และการมีความสัมพันธ์กับชุมชน
พันธกิจที่ 4 พัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.35 KB