ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน( ณวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555)

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

 14

14

28

ม.2

 3

 11

 14

ม.3

 16

 10

 26

ม.4

9

 9

 18

ม.5

 2

 7

9

ม.6

 5

3

 8

รวม

 49

54

103