ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนโยธินบูรณะ  อ่างทอง  เดิมชื่อ  “โรงเรียนจำปาหล่อพิทยาคม”  ตั้งอยู่ที่  5  หมู่ที่ 5  ตำบล
จำปาหล่อ  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  ริมถนนเรียบคลองชลประทานสาย  อ่างทอง  –  ป่าโมก
ด้านทิศตะวันตก  เป็นโรงเรียนสหศึกษา  เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี  อ่างทอง  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                             
          โรงเรียนโยธินบูรณะ  อ่างทอง  จัดตั้งเมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2518  และได้ดำเนินการสอนครั้งแรก
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยมีพระครูอุดมวิการกิจ  อดีตเจ้าอาวาสวัดจำปาหล่อ  เป็นผู้อุปการะโรงเรียน และมีนายปรีชา  แสงตระการ  ศึกษาธิการอำเภอเมืองอ่างทอง  ในขณะนั้นรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่  16  ตุลาคม  2518  เป็นต้นมา  จนกระทั่งวันที่  1  ธันวาคม  2518  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง
นายวิเชียร  สุขเจริญ  มาปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่  และเป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนในขณะนั้น  มีครู  5  คน
มีนักเรียน  46  คน
          แต่เดิมโรงเรียนจำปาหล่อพิทยาคมได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดจำปาหล่อ“ธรรมะวิทยาทาน”และศาลาการเปรียญวัดจำปาหล่อเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  จนกระทั่งผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคเงินและที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงเรียนจำนวน  42  ไร่  39  ตารางวา  และในปีการศึกษา  2530  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญ  ให้เข้ร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท  (  มพช.2  รุ่น  4  )
          ในปีพ.ศ.  2520  โรงเรียนได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช  ๒๕๒๑
          ในปี พ.ศ.  2541  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4)  และได้ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช  2524  (ฉบับปรับปรุง  2533)  ได้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เข้าเรียนต่อในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
          ในปี  พ.ศ.  2552  โรงเรียนได้บริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดอ่างทอง
จำนวน  5  ไร่  และบริจาคให้องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  จำนวน  3  ไร่  ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดิน
จำนวน  34  ไร่  39  ตารางวา
          ในปี  พ.ศ.  2553  โรงเรียนได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียนโยธินบูรณะกรุงเทพมหานคร  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนโยธินบูรณะ  อ่างทอง”  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2553
          โรงเรียนได้รับการพัฒนามาโดยลำดับ  ทั้งในด้านอาคารสถานที่  สาธารณูปโภค  บริหารหลักสูตรและวิชาการ  ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนโยธินบูรณะ  อ่างทอง  ปรับปรุง พ.ศ.2560
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน