ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองเดิม ชื่อโรงเรียนจำปาหล่อพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตั้งอยู่เลขที่5 หมู่ที่ 5 ถนน อ่างทอง - ป่าโมก ตำบล จำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000   ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2518 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล โรงเรียนจำปาหล่อพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งจากความร่วมมือของ ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลจำปาหล่อและบริเวณใกล้เคียงที่ต้องการให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นแหล่งอบรมและให้ความรู้กับกับเยาวชนในตำบลจำปาหล่อและบริเวณใกล้เคียง  จึงได้ร่วมกันบริจาคเงิน ที่ดินและทรัพย์สิน เพื่อก่อตั้งโรงเรียนขึ้นในตำบลซึ่งยังไม่มีโรงเรียนมัธยม บนเนื้อที่ 42 ไร่ 39 ตารางวา

โรงเรียนได้รับการพัฒนามาโดยลำดับทั้งในด้านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค การบริหารหลักสูตรและวิชาการ ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง พุทธศักราช 2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เริ่มใช้เมื่อ ปีการศึกษา 2553
ตลอดเวลาที่เปิดทำการสอน โรงเรียนได้บริหารและจัดการเรียนการสอน ตามลำดับดังนี้
     ปี 2518 เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1)
     ปี 2520 เปิดทำการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
     ปี 2530 ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2รุ่น 4)
     ปี 2541 เปิดทำการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง 2533)
     ปี 2550 บริจาคที่ดินให้สำนักงานการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง จำนวน 5ไร่
     ปี 2551 บริจาคที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างสำนักงาน อบต.จำปาหล่อ จำนวน 3ไร่ ปัจจุบัน โรงเรียนมีที่ดิน 34 ไร่ 39 ตารางวา
     วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2553เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนจำปาหล่อพิทยาคม เป็น โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง