สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คบเพลิง หมายถึง  แสวงสว่างในโลกมากมายถึงความรุ่งโรจน์แห่งปัญญา สอดคล้องกับคติธรรม
กงจักร หมายถึง รูปกงจักรเกี่ยวกับคบเพลิง หมายถึงการก้าวไปข้างหน้า โดยอาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำทาง และพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรค์ทั้งบวงให้สินไป
 กนกลายไทย หมายถึง ล้อมรอบคบเพลิง กรจักรอักษรย่อ ย.บ. และคติธรรมของโรงเรียนนั้นหมายถึง ลูกโยธินบูรณะทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในขอบเขตของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย