ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน  ชมพู - น้ำเงิน
สีชมพู หมายถึง ความร่าเริง แจ่มใส ความรัก ความสามัคคี และเสียสละ
สีน้ำเงิน หมายถึงความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีวินัย และมีคุณธรรม
ตราประจำโรงเรียน  รูปกงจักรเกี่ยวกับคบเพลิงล้อมรอบด้วยกนกลายไทย
คบเพลิง หมายถึงความรุ่งโรจน์
รูปกงจักรเกี่ยวกับคบเพลิง หมายถึงการก้าวไปข้างหน้าโดยอาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำทางและพร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคให้สิ้นไป
กนกลายไทย ล้อมรอบคบเพลิงกงจักรอักษรย่อ ย.บ.และคติธรรมของโรงเรียนนั้น  หมายถึง ลูกโยธินบูรณะ อ่างทอง ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมในขอบเขตของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย
อักษรย่อ  ยบ.อ.