วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ 

“ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๗  โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จะมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรมและความปลอดภัย นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน  เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 

ปรัชญา

ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต   ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก