ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง

        เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่การงาน  สมานสามัคคี  มีคุณธรรม
วิสัยทัศน์โรงเรียนโธนบูรณะ อ่างทอง
จัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  ดำเนินชีวิตอู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี จัดการบริหารอย่างมีระบบ  มีประสิทธิภาพและสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
 
คำขวัญประจำโรงเรียน
 
เรียนดี มีวินัย ไฝ่การงาน  สมานสามัคคี  มีคุณธรรม
 
คติธรรม
 
ปญญา  โลกสมิง ปชโชโต "ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก"
 
สิ่งที่เคารพประจำโรงเรียน
 
พระพุทธประสิทธิ์โลกนารถ
พระพุทธรูปสมใจนึก
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัว
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
 
ต้นจำปา