พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสู่คุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
๒. สร้างเสริมผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความปลอดภัย เป็นคนเทคโนโลยี
๓. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้จัดการเรียนรู้และบริหารสถานศึกษา
๔. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมความร่วมมือสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
 
 
เป้าประสงค์
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความปลอดภัย เป็นคนเทคโนโลยี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา 
๓. ผู้บริหารและครู ร้อยละ ๘๐ นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้จัดการเรียนรู้และบริหารสถานศึกษา
๔. บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและเครือข่ายความร่วมมือมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีทักษะด้านอาชีพและมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง
๖. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๘๐ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต