กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธนวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0865593459
อีเมล์ : Tanawat.e@msn.com
ที่อยู่ :
137/1 ม.3 ต.ไผ่จำศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คณะพลศึกษา กศ.บ.)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2558 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล