ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุรางค์ เครือเมฆ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์