กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสิริลักษณ์ พรหมณ์โชติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 09 83178292

นางสิรินารถ โภคเตชสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 08 13658916

นางสาวนฤมน ทองวิมล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 08 61373029
อีเมล์ : narumon@yothinangthong.ac.th