ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอัมพิกา ยอดแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชริญญา ร่วมพร
ครูผู้ช่วย

นายศิริชัย เอี่ยมพันธ์
ครู คศ.1