ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศิริชัย เอี่ยมพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ