กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอัมพิกา ยอดแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0958285557

นางสาวพัชริญญา ร่วมพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 08 63947372