กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสาลินี ศรีทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 08 41257554
อีเมล์ : dadaair@gmail.com