กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายยรรยงค์ ศรีปลั่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 08 99032501

นายโสบิณฑ์ อินทรบุตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 09 85019718