กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเกียรติศักดิ์ เดชฟุ้ง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 09 56407802