คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเตชะสิทธิ์ เจริญสุข
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด คล้ำจุ้ย
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมะนพ นิรันดร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : หน่วยงานปกครอง