คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญวรัตน์ โตวิจิตร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียนปีการศึกษา2556
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลดา ทองบู่
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2556
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปนัดดา แคตระการ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา25556
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศรันย์พร ขันน้อย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2556
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2